Integritetspolicy Rygginstitutet

Generell integritetspolicy för Svenska Rygginstitutet AB (org. nr.556513-6842), kallat Rygginstitutet, avseende information till den registrerade.

Som registrerad med personuppgifter hos Rygginstitutet vill vi upplysa om att vi som personuppgiftsansvarig hanterar personuppgifter enligt följande:

 • De personuppgifter Rygginstitutet hanterar på de registrerade är: för att uppfylla ingångna avtal, fullgöra rättslig skyldighet, verksamhetsutveckling som gynnar den registrerade.
 • De rättsliga grunder vi har som stöd för personuppgifterna är: Avtal, fullgöra rättslig förpliktelse, samtycke, grundläggande betydelse, allmänt intresse, konsekvensbedömning..
 • Personuppgifter som kräver samtycke/medgivande är frivilliga i sin karaktär.
 • Gallringsprincip för hantering av registrerade personuppgifter: Vi har en löpande gallring (rensning) av personuppgifter som inte har stöd enligt ovan.
 • Som registrerad har du alltid rätt att begära registerutdrag av dina personuppgifter.
 • Rätt att få personuppgifter raderade när så krävs enligt gällande gallringstider eller om samtycke har återtagits.
 • Registrerad har rätt att påtala för personuppgiftsansvarig att personuppgifterna är felaktiga, då kommer personuppgiftsansvarig registrera och rätta uppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande.
 • Som registrerad har du alltid möjlighet att skicka in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (f.d Datainspektionen).
 • Personuppgifter raderas efter 90 dagar

Policy för Rygginstitutet

Som registrerad med personuppgifter hos Rygginstitutet vill vi upplysa om att du har följande rättigheter:

 • Få tillgång till samtliga dina personuppgifter som finns hos Rygginstitutet och dessa levereras i samlad och digital form.
 • Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade.
 • Rätt att få personuppgifter raderade när så krävs enligt gällande gallringstider eller om samtycke har återtagits.