Sedan 2011 har Försäkringskassan använt sig av försäkringsmedicinska utredningar för att kunna ta bättre och mer informerade beslut. Utredningarna har utvecklats och förändrats med tiden. Idag finns det endast en utredning som Försäkringskassan kan begära, nämligen försäkringsmedicinsk utredning av arbetsförmåga, även kallat aktivitetsförmågeutredning (AFU).

Vad är försäkringsmedicinsk utredning?

Det är Försäkringskassans ansvar att utreda, besluta och eventuellt betala ut ersättning eller bidrag till olika personer. För att kunna ta beslut i olika ärenden behöver de i många fall utföra en försäkringsmedicinsk utredning (FMU), av den enkla anledningen att handläggarna själva inte besitter den specifika kunskap som krävs för att kunna avgöra detta direkt.

Varför behövs en försäkringsmedicinsk utredning?

En försäkringsmedicinsk utredning utförs när handläggaren behöver ett medicinskt underlag för att kunna ta rätt beslut. Det kan exempelvis handla om att en person är sjuk, och handläggaren vill veta mer om hur sjukdomen påverkar personens arbetsförmåga. Utredningen utförs även för att kunna samordna olika insatser. Det är handläggaren som avgör om den utredning behövs eller inte.

När behöver jag genomgå en försäkringsmedicinsk utredning?

Enkelt förklarat behöver du genomgå en försäkringsmedicinsk utredning när din handläggare hos Försäkringskassan begär detta av dig. Notera att det är Försäkringskassans ansvar att informera dig om varför utredningen behöver utföras samt hur den kommer att gå till.

Vad är försäkringsmedicinsk utredning av arbetsförmåga och hur ser processen ut?

Tidigare fanns det olika utredningar men idag finns endast en kvar, försäkringsmedicinsk utredning av arbetsförmåga. Själva utredningen består av olika analyser och tester, utförda av sjuksköterskor, läkare och sjukgymnaster. Dessa ska testa din arbetsförmåga både ur ett fysiskt och psykologiskt perspektiv. Testerna och analyserna måste utföras enligt en standardiserad mall. Värt att notera är att Försäkringskassan även tar hänsyn till patientens uppskattning och bedömning av sin arbetsförmåga. Under utredningen kommer du att få möjlighet att ge svar på vilka besvär du har och om dessa har ökat eller minskat under tiden som du har varit sjukskriven. Tillsammans med en läkare kommer du att fördjupa dig i hur din sjukdom och dina besvär har påverkar både din vardag och din förmåga att arbeta.

Samtalet om din arbetsförmåga skiljer sig från den psykologiska intervjun som du också kommer att behöva gå igenom. Intervjun ställer frågor av en helt annan art för att undersöka om du lider av exempelvis depression, utmattningssyndrom, posttraumatiskt stressyndrom och så vidare.

Du kommer även att behöva svara på din syn om möjligheten till att arbeta i framtiden, då i relation till de besvär eller sjukdomar du lider av. Detta är bara några av de frågor och punkter som tas upp under utredningen. När utredningen är färdig kommer du att få ta del av resultatet direkt. Handläggaren får också ta del av informationen och de får sedan ta ett beslut baserat på utredningens resultat.

Vem utför försäkringsmedicinsk utredning, bedömning och dokumentation

Sedan början av 2019 har lagändringar lett till att det är landstingens ansvar att tillhandahålla försäkringsmedicinska utredningar som begärs av Försäkringskassan. Därmed är det landstingets ansvar att ta in dessa tjänster från ett företag som kan utföra försäkringsmedicinsk utredning samt bedömning och dokumentation på ett tillfredställande sätt.