Utmattningssyndrom

Behandling av utmattningssyndrom i Stockholm

rehabilitering stockholm logotyp

Fyll i egenremiss

 

Vad är Utmattningssyndrom?

Utmattningssyndrom syftar till att du har flera fysiska och psykiska besvär som en konsekvens av långvarig och svår stress eller andra påfrestningar. Kroppen klarar av de flesta typer av stress. Längre perioder av stress kan däremot leda till svår utmattning, om återhämtning inte prioriteras.

Har du egenremiss?
Klicka på knappen nedan för att fylla i det!

Behandling av utmattningssyndrom genomförs i dagsläget på vår specialistklinik i Stockholm.

Vilka kan delta?

 • Om man är folkbokförd i region Stockholm och erhållit stöd från primärvård eller företagshälsovård har man möjlighet att få delta med patientavgift samt högkostnadsskydd.
 • Om man tillhör annan region finns möjlighet att komma på detta om regionen inte kan erbjuda liknande vård inom vårdgarantin.
 • Om man ej möter ovanstående kriterier har vi även rehabiliteringsalternativ antingen för privat betalande eller med stöd från arbetsgivare. Behandlingstiden varierar från 1 vecka upp till 12 veckor med olika intensitet och möjlighet till boende på vår anläggning.  
Utmattningssyndrom kommer ofta smygande där besvären utvecklas med tiden. Men symtomen kan komma plötsligt och väldigt påtagligt. Sjukdomen delas in i tre faser:

 • Förstadiet
  Alla stressrelaterade besvär och påfrestningar som upplevs är ett förstadium till sjukdomen. Att försöka göra förändringar i sitt liv för att minska stressen kan förhindra att man blir sämre. Men ibland kan det vara svårt att förstå att man ens är i riskzonen. Om man upplever kraftig stress eller påfrestningar rekommenderar vi att direkt ta kontakt med en vårdcentral eller företagshälsovården för att få råd och stöd gällande stresshantering.
 • Den akuta fasen
  Den akuta fasen syftar till då man drabbats av utmattningssyndromet. I denna fas behöver man stöd och förståelse och vänner, familj och professionella samtalspartners kan spela en nyckelroll i ens återhämtning. I många fall behöver man också praktisk hjälp i sitt vardagsliv. Små saker som att plocka ut diskmaskinen eller koka kaffe kan kännas överväldigande för personer med utmattningssyndrom. Hur länge denna fas varar varierar från person till person beroende på hur allvarlig sjukdomen är och hur mycket stöd de får. I många fall är det nödvändigt med en sjukskrivning vid utmattning så att ens återhämtning kan få rätt förutsättningar.
 • Återhämtningsfasen
  Återhämtningsfasen innebär att få kroppen i god balans igen, både fysiskt och psykiskt. Beroende på person och graden av utmattning kan behandling för utmattningssyndrom se olika ut, och variera i hur lång tid det behövs.

 

Egenremiss

Går du omkring och upplever smärta eller utmattning, och tidigare insatser inte har hjälpt. Ett sämre mående som inte går över leder oftast till ökade problem. Vi är en specialistmottagning där man kan få stöd. Tveka inte att kontakta oss för frågor eller för en bedömning. Du kan också fylla i en egenremiss genom att klicka på knappen nedan.

FYLL I EGENREMISS

Bra att veta om utmattningssyndrom

Historiskt har det använts flera olika uttryck för beskriva utmattningssyndrom, inklusive:

 • Utbrändhet
 • Utmattningsdepression
 • ”Att gå in i väggen”

I Sverige etablerades en diagnos 2005 som då benämndes utmattningssyndrom. Syftet var att nå ökad samsyn kring hur arbetsrelaterad stress som resulterar i psykisk ohälsa bäst ska utredas, diagnostiseras och behandlas. 15 år senare är antalet publicerade studier angående behandling av utmattningssyndrom fortsatt relativt få samtidigt som antalet personer i behov av behandling av utmattningssyndrom ökar.

Kunskapsläget inom utmattningssyndrom är lågt, detta kan delvis tillskrivas att det historiskt använts flera olika begrepp som inte alltid överlappat varandra i form och definition. Men även att det råder en begreppslig överlapp mellan det amerikanska begreppet ”burnout”, diagnosen depression och diagnosen utmattningssyndrom. Detta har försvårat forskningen inom området för utmattning och behandling av utmattningssyndrom. När det kommer till återhämtning från utmattning antyder forskningen att det är av vikt att ta med arbetsåtergång i en rehabilitering. Det finns ett nära samband mellan utmattningssyndrom, ångest, depression, posttraumatisk stress och andra psykologiska sjukdomstillstånd.

 

Vad är stress?

Stress är ett system för att öka vår vakenhet och mobilisera kraft. Stress är i sig inte farligt utan är ett system som bidragit mycket till vår överlevnad, stress i måttliga mängder håller oss på tårna. Med när vi utsätts för långvarig och kraftig stress utan att få in tillräckligt mycket vila förändras förutsättningarna. Då kan det övergå till ett tillstånd där individens förmåga till återhämtning nedsatt och inte längre är tillräcklig.

 

Olika typer av stress och påfrestningar

Det finns många saker i vårt liv som leder till stress. Det är dock väldigt individuellt vad som orsakar stress hos en person. Det innebär att en situation som någon uppfattar som stressig kan för en annan uppfattas som trevlig. Stress kan upplevas av alla oavsett ålder och på alla platser i en persons liv.

Påfrestningar i arbetslivet

Ofta är det påfrestningar i arbetslivet som leder till ett utmattningssyndrom. Många känner en stor press på sig i arbetslivet. Stor arbetsbelastning, högt tempo och stora krav från en själv och chefer under en längre tid leder ofta till att man känner sig utmattad. Om man har lite till ingen möjlighet att påverka sin arbetssituation blir stressen ofta värre. 

Som tidigare nämnt så är utmattningssyndrom en långsam sjukdom som kommer smygande. Det innebär att man inte alltid upplever stress eller hårt arbete som något negativt till en början. Men om det hårda arbetet fortsätter utan att kroppen ges möjlighet att återhämta sig kan det övergå till att man känner sig utmattad, även fast arbetet är både roligt och tillfredsställande. En längre tid av hårt arbetet kan därför leda till utmattning om återhämtning inte prioriteras. 

Påfrestningar i studentlivet

Precis som i arbetslivet är det vanligt med stress i studielivet. Det kan till exempel vara i form av mobbning och kränkande särbehandling, eller att man känner en press på att prestera i sina studier. Detta är speciellt framträdande då man känner att man inte lyckas med sina studier eller om man är osäker om man valt rätt inriktning.

Påfrestningar i privatlivet

Långvarig arbetslöshet, en närståendes död, skilsmässa, ekonomiska problem eller sjukdom är svåra påfrestningar i en persons privatliv som är stressande för de allra flesta. 

Utmattningssyndrom symtom

Symtomen för utmattningssyndrom är både kroppsliga och psykiska, oftast en kombination av dem. I de flesta fallen har man även haft stressrelaterade besvär under en längre tid fram tills man blivit sjuk. Symtomen kan variera markant från person till person för vilka de är, och hur allvarliga de är.

 

Trötthet & Sömnproblem

 • Avsaknad av energi
 • Upplevelse av stor trötthet som inte kan vilas bort
 • Svår utmattning
 • Svårt att somna på kvällen
 • Vaknar flera gånger under natten

 

Känslomässiga symtom

 • Lättirriterad
 • Orolig
 • Nedstämd
 • Ångest
 • Stresskänslig
 • Skamkänslor

 

Kognitiva symtom

 • Lätt att glömma saker
 • Koncentrationssvårigheter
 • Svårt att planera
 • Svårt att genomföra och fullfölja uppgifter

 

Fysiska symtom

 • Hjärtklappning
 • Yrsel
 • Värk
 • Ljudkänslighet
 • Mag- och tarmproblem

 

Behandling av utmattningssyndrom

Utmattningssyndrom är den snabbast ökande sjukskrivningsfaktorn i dagens samhälle som kan innebära både kroppsliga och psykiska besvär som beror på långvarig stress och/eller andra typer av svåra påfrestningar i privatlivet, arbetslivet eller studentlivet. Återhämtningen från utmattning kan variera från person till person, fall till fall beroende på vad för typ av utmattningssyndrom det handlar om, och hur allvarligt det är.

Enstaka insatser för utmattningssyndrom rehabilitering genomförda av mer eller mindre kunniga individer brukar ha en rätt låg effektgrad. Att istället samla in och koncentrera insatserna för behandling av utmattningssyndrom till en begränsad period ger ökade förutsättningar till en förändring i en persons både fysiska och mentala hälsa.

Rehabilitering och utmattningsbehandling består vanligtvis flera moment:

 • Information och utbildning om hur vad stress är och hur det påverkar kroppen
 • Rådgivning och utbildning om livsstil och metoder för hur man hanterar stress och minskar sin dagliga stress
 • Psykoterapi
 • Samtal med kurator eller arbetsterapeut
 • Fysioterapi

 

Fysisk behandling

Kropp och huvud hänger ihop. Det är viktigt att jobba med hela människan och ett av de viktigaste momenten vid rehabilitering av utmattningssyndrom är fysisk aktivitet. I den fysiska delen av utmattningssyndrom-rehabilitering läggs stor vikt på att lära sig att känna in kroppen, och att lära sig tolka kroppens signaler, så kallad kroppskännedomsträning. I kroppskännedomsträning ingår även andningsträning och avslappningsövningar. Fysisk belastande träning med långsam upptrappning är en central pusselbit för en positiv utmattningsåterhämtning samt att på sikt kunna klara ökade belastningar i vardagen, på grund av att är vi i bättre form så blir det vi gör mindre belastande. Det viktigaste för att motverka utmattning är en behandling som hittar balansen mellan aktivitet och återhämtning.

 

Psykisk behandling

Minst lika viktigt är en psykisk återhämtning från utmattningssyndrom. Psykisk behandling består av samtalsstöd och terapi i form av att prata med en psykolog. KBT har visat sig vara till nytta mot bland annat ångest, oro och sömnsvårigheter.

Vid utmattning består psykisk behandling av att man får hjälp med att förstå sambandet mellan hur man levt, och varför man blivit utmattad. Man får lära sig hur stress kan hanteras på ett bra sätt och insikter i varför det kan vara svårt att bryta sig loss eller ändra en påfrestande situation.

 

Läkemedel

Det finns i nuläget ingen medicin som kan behandla utmattningssyndrom, men att använda sig av läkemedel kan vara nödvändigt för att avhjälpa vissa symtom på utmattning. Vid utmattningssyndrom är det inte ovanligt att drabbas av depression eller ångest, då kan antidepressiva läkemedel komplettera en behandling med exempelvis samtalsterapi. Antidepressiv medicin ger effekt först efter 3-6 veckors användning och ofta kan du som lider av depression behöva behandlas i cirka 6 månader med medicinen.

 

Lider du av utmattningssyndrom?

Om du lider av utmattningssyndrom eller någon annan typ av stressrelaterade besvär och har fått stöd av primärvården eller företagshälsovården ber vi dig kontakta oss på Rygginstitutet direkt. Det finns flera olika sätt att få vård hos oss. Om du önskar delta via region Stockholms avtal bör du ha fått ett första stöd från primärvård eller företagshälsovård. Vi försöker hjälpa dig komma igång med din rehabilitering och utmattningsbehandling för att du ska kunna återgå till vardagen så snabbt som möjligt.

Läs mer om vår rehabilitering i Stockholm och Sundsvall. 

Återhämtning från utmattningssyndrom

Brist på återhämtning i kombination med långvarig stress är en vanlig anledning till att drabbas av utmattningssyndrom. Efter insjuknandet följer ofta en period av kaos och total utmattning, men i takt med att en behandling inleds börjar långsamt återhämtningen.

Hos Rygginstitutet erhåller du en specialistbehandling av utmattningssyndrom som inriktar sig på att öka din fysiska och mentala funktionsnivå för att möjliggöra återhämtning från utmattningssyndrom. Grunderna till detta är dels att erhålla en ökad nivå av kunskap kring vad utmattningssyndrom och stress är, och vad för möjligheter du har att påverka din egen återhämtning från utmattningssyndrom. Utmattningssyndrom-rehabilitering inkluderar också att praktiskt arbeta med återhämtning och att utöka dina återhämtande beteenden. Grunden för Rygginstitutets behandling av utmattningssyndrom är alltså att både teoretiskt och praktiskt återta kontrollen av sitt mående för att stärka motståndskraften och undvika att drabbas igen. Kunskap om sitt eget tillstånd är därför centralt för en behandling av utmattningssyndrom då det bidrar till att förstå hur man hamnat i den nuvarande situationen och ger en verktyg för att ta sig vidare.

 

Utmattningssyndrom – Rehabilitering

Rehabilitering av utmattningssyndrom genomförs i huvudsak i grupp men kan också ske via individuella besök till läkare, fysioterapeut, psykolog samt rehabiliteringskoordinator. För att lyckas med utmattningssyndrom-rehabilitering är det viktigt att arbetsgivaren är involverad i processen. Rehabiliteringskoordinatorer kan hjälpa till att ta kontakt med din arbetsgivare i ett tidigt skede.

Att sjukskrivas på hel- eller deltid kan vara nödvändigt för att orka med rehabiliteringen. Sjukskrivning ska alltid kombineras med andra åtgärder som exempelvis samtalsterapi eller vägledning kring bättre sömn och stresshantering.

Utmattningssyndrom-rehabilitering genomförs vanligtvis under 12 veckor men kan variera från fall till fall och vara både kortare eller längre beroende individens välmående och framgång med sin utmattningssyndrom-rehabilitering.

Frågor och Svar om utmattningssyndrom

Vad är utmattningssyndrom?

När vi utsätts för långvarig stress utan att få in tillräckligt mycket återhämtning förändras förutsättningarna. Då kan det övergå till ett tillstånd där individens förmåga till återhämtning blir nedsatt och inte längre är tillräcklig.  har det använts flera olika uttryck för tillståndet till exempel, utmattningssyndrom.

Hur länge har man utmattningssyndrom?

Detta varierar och det finns ingen definierad tidslinje, det finns tidigare rön om att det tar lika lång tid att bli ”frisk” från ett utmattningssyndrom som det tar att erhålla det. Det är något som vi anser inte stämmer men det krävs både att stabilisera systemet med sänkta belastningar och ökad återhämtning och därefter tid för återhämtning och gradvis exponering (upptrappning).

Hur lång tid tar det att bli frisk från utmattningssyndrom?

Detta varierar och det beror på vad man kallar frisk. Vår tanke är att man inte ska bli helt som man var tidigare då detta hjälpte till att skapa utmattningssyndromet. Utan att vissa beteenden bör förändras permanent för att få ett mående som håller över tid.

Vilka symptom finns vid utmattningssyndrom?

Det finns ett samband mellan utmattningssyndrom, ångest, depression, post-traumatisk stress och andra psykologiska sjukdomstillstånd. Det är vanligt med andra symtom vid utmattningssyndrom däribland kognitiva symtom som koncentrationssvårigheter, trötthet, sömnsvårigheter samt fysiska som spänningar, rygg- och nackvärk, värk i övriga delar av kroppen samt mag- och tarmproblem.

Hur blir man frisk från utmattningssyndrom?

behandling av utmattningssyndrom innefattar en översyn av belastningar och återhämtning och att sedan arbeta med att sänka belastningar och öka återhämtningen. Det är därför en mer intensiv multimodal rehabilitering brukar fungera bättre än enskilda besök i primärvården
 

Skicka in en egenremiss här!

För personlig kontakt ring oss i Stockholm på tel: 08-544 311 10
eller Sundsvall på 060-64 73 00

  Välj region:

  Tillhör du en annan region behöver du vara i kontakt med regionen för att undersöka dina möjligheter att kunna göra rehabilitering hos oss på Rygginstitutet

  Kontakt

  Klicka på knappen nedan för att ansöka om en rehabilitering på Rygginstitutet i Sundsvall och region Jämtland. Du kommer att skickas till en annan undersida.

  Gå till region Jämtland

  Typ av rehabilitering:

  Observera! Vår rehabilitering syftar till beteendeförändring och fokuserar inte på kirurgiska ingrepp, medicinering, kortvarig okomplex problematik och liknande.

  Kontakt

  Viktig information
  Kontaktuppgifter:  Rygginstitutet Stockholm

  Ladvik
  185 93 VAXHOLM

  Telefon: 08-544 311 10
  Telefax: 08-544 311 11
  E-Post: vaxholm@rygginstitutet.se

  Svenska Rygginstitutet

  Svenska Rygginstitutet
  Org nr: 556513-6842 / 
  Bg: 5336-0012

  Svenska Rygginstitutet
  Org nr: 556513-6842 / 
  Bg: 5336-0012