Utmattningssyndrom

 

Behandling av utmattningssyndrom – Återhämtning från utmattningssyndrom

Utmattningssyndrom är den snabbast ökande sjukskrivningsfaktorn i dagens samhälle som kan innebära både kroppsliga och psykiska besvär som beror på långvarig stress och/eller andra typer av svåra påfrestningar. Återhämtningen från utmattning kan variera från person till person, fall till fall beroende på vad för typ av utmattningssyndrom det handlar om, och hur allvarligt det är. 

Enstaka insatser för utmattningssyndrom rehabilitering genomförda av mer eller mindre kunniga individer brukar ha en rätt låg effektgrad. Att istället samla in och koncentrera insatserna för utmattningsbehandling till en begränsad period ger ökade förutsättningar till en förändring i en person både fysiska och mentala hälsa.

Behandling av utmattningssyndrom hos oss på Rygginstitutet

Hos Rygginstitutet erhåller du en behandling av utmattningssyndrom som inriktar sig på att öka din både fysiska och mentala funktionsnivå. Grunderna till detta är dels att erhålla en ökad nivå av kunskap kring vad utmattningssyndrom och stress är, och vad för möjligheter du har att påverka din egen återhämtning från utmattningssyndrom. Det inkluderar också att praktiskt arbeta med återhämtning och att utöka dina återhämtande beteenden. Grunden för Rygginstitutets behandling av utmattningssyndrom är alltså att både teoretiskt och praktiskt återta kontrollen av sitt mående.

Rehabilitering av utmattningssyndrom genomförs i huvudsak i grupp men kan också ske via individuella besök till läkare, fysioterapeut, psykolog samt rehabiliteringskoordinator.

Rehabiliteringen av utmattningssyndrom genomförs vanligtvis under 12 veckor men kan variera från fall till fall och vara både kortare eller längre beroende individens välmående och framgång med sin utmattningsåterhämtning. Den stora anledningen till att den genomförs i grupp är att det finns mycket skam och skuld kopplat till diagnosen utmattningssyndrom. Gruppen fungerar som ett verktyg i sig för att minska skam och skuld, men som också är ett bevisat effektivt sätt att tillsammans arbeta med sin återhämtning då det alltid finns någon i närheten som är villig att låna en axel då det känns tufft.

Vad är Utmattningssyndrom?

Stress är ett system för att öka vår vakenhet och mobilisera kraft. Stress är i sig inte farligt utan är ett system som bidragit mycket till vår överlevnad, stress i måttliga mängder håller oss på tårna. Med när vi utsätts för långvarig och kraftig stress utan att få in tillräckligt mycket vila förändras förutsättningarna. Då kan det övergå till ett tillstånd där individens förmåga till återhämtning nedsatt och inte längre är tillräcklig.

Historiskt har det använts flera olika uttryck för beskriva detta tillstånd, inklusive: utbrändhet, utmattningsdepression eller utmattningssyndrom. I Sverige etablerades en diagnos 2005 som då benämndes utmattningssyndrom. Syftet var att nå ökad samsyn kring hur arbetsrelaterad stress som resulterar i psykisk ohälsa bäst ska utredas, diagnostiseras och behandlas. 15 år senare är antalet publicerade behandlingsstudier fortsatt relativt få samtidigt som antalet personer i behov av behandling av utmattningssyndrom ökar.

Kunskapsläget inom utmattningssyndrom är lågt, detta kan delvis tillskrivas att det historiskt använts flera olika begrepp som inte alltid överlappat varandra i form och definition. Men även att det råder en begreppslig överlapp mellan det amerikanska begreppet ”burnout”, diagnosen depression och diagnosen utmattningssyndrom. Detta har försvårat forskningen inom området. När det kommer till återhämtning från utmattning antyder forskningen att det är av vikt att ta med arbetsåtergång i en rehabilitering. Det finns ett nära samband mellan utmattningssyndrom, ångest, depression, posttraumatisk stress och andra psykologiska sjukdomstillstånd.

Det är vanligt med andra symtom vid utmattningssyndrom, däribland kognitiva symtom som koncentrationssvårigheter, trötthet, sömnsvårigheter samt fysiska symtom som spänningar, rygg- och nackvärk, värk i övriga delar av kroppen samt mag- och tarmproblem.

Medicin mot utmattningssyndrom

Det finns ingen enskild universal enkel behandling av utmattningssyndrom som fungerar för alla fall och personer, det kan vara väldigt individuellt vad som fungerar för en patient. Däremot så kan man rätt snabbt få möjlighet att se över vilka belastningar som finns, och utifrån det testa och pröva på olika metoder för att minska påverkan från dessa för att öka återhämtningen från utmattning. Det finns en rad olika behandlingsformer för att bemöta utmattningssyndrom, bland annat medicin mot utmattning, beteendeförändringar samt fysisk aktivitet. 

Lider du av utmattningssyndrom?

Om du lider av utmattningssyndrom eller lider av någon typ av stressrelaterade besvär ber vi dig kontakta oss på Rygginstitutet direkt. Vi ser till att du får en diagnos så snabbt som möjligt och hjälper dig komma igång med rehabiliteringen för att du ska kunna återgå till vardagen så snabbt som möjligt.

FAQ – Frågor och Svar

Vad är utmattningssyndrom?
När vi utsätts för långvarig stress utan att få in tillräckligt mycket återhämtning förändras förutsättningarna. Då kan det övergå till ett tillstånd där individens förmåga till återhämtning blir nedsatt och inte längre är tillräcklig.  har det använts flera olika uttryck för tillståndet till exempel, utmattningssyndrom.
Hur länge har man utmattningssyndrom?
Detta varierar och det finns ingen definierad tidslinje, det finns tidigare rön om att det tar lika lång tid att bli ”frisk” från ett utmattningssyndrom som det tar att erhålla det. Det är något som vi anser inte stämmer men det krävs både att stabilisera systemet med sänkta belastningar och ökad återhämtning och därefter tid för återhämtning och gradvis exponering (upptrappning).
Hur lång tid tar det att bli frisk från utmattningssyndrom?
Detta varierar och det beror på vad man kallar frisk. Vår tanke är att man inte ska bli helt som man var tidigare då detta hjälpte till att skapa utmattningssyndromet. Utan att vissa beteenden bör förändras permanent för att få ett mående som håller över tid.
Vilka symptom finns vid utmattningssyndrom?
Det finns ett samband mellan utmattningssyndrom, ångest, depression, post-traumatisk stress och andra psykologiska sjukdomstillstånd. Det är vanligt med andra symtom vid utmattningssyndrom däribland kognitiva symtom som koncentrationssvårigheter, trötthet, sömnsvårigheter samt fysiska som spänningar, rygg- och nackvärk, värk i övriga delar av kroppen samt mag- och tarmproblem.
Hur blir man frisk från utmattningssyndrom?
Utmattningssyndrom kräver en översyn av belastningar och återhämtning och att sedan arbeta med att sänka belastningar och öka återhämtningen det är därför en mer intensiv multimodal rehabilitering brukar fungera bättre än enskilda besök i primärvården

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att komma i kontakt med oss.
Du kan också ringa på 08-544 311 10 eller 060-64 73 00

Rygginstitutet Sundsvall

Institutsvägen 8
856 43 SUNDSVALL
Telefon: 060-64 73 00
Telefax: 060-64 73 01
sundsvall@rygginstitutet.se

Rygginstitutet Stockholm

Ladvik
185 93 VAXHOLM
Telefon: 08-544 311 10
Telefax: 08-544 311 11
E-Post:vaxholm@rygginstitutet.se

Svenska Rygginstitutet
Org nr: 556513-6842 / 
Bg: 5336-0012